• https://www.youtube.com/watch?v=KJCuCNDWQ9U Trong Callio, bạn có thể đặt Nhiệm vụ cho chính mình hoặc các thành viên khác trong nhóm trong bất kỳ mục tiêu nào. Nhiệm vụ được sử dụng tốt nhất khi lưu ý một hành động duy nhất không có trong quy trình làm việc bình thường của bạn hoặc để liên hệ […]

    By admin - 29/06/2020
Đăng ký trải nghiệm ngay!