Tùy Biến Trạng Thái

14/06/2021

Trạng thái Cơ hội

Trạng thái bán hàng mô tả tình trạng của một cơ hội bán hàng và cần tương ứng với mô hình bán hàng của công ty bạn

Nhập tên trạng thái cơ hội sau đó ấn vào Thêm để thêm Trạng thái Cơ hội

Có thể kéo & thả để thay đổi thứ tự trạng thái

1 2

Ấn vào biểu tượng sửa để sửa tên Trạng thái , sau đó ấn Lưu

2 1

Trạng thái Cơ hội sẽ được hiển thị trong cơ hội bán hàng

3 2

Để xóa trạng thái chọn vào biểu tượng xoá của trạng thái đó , khi trạng thái bị xoá , sẽ bắt buộc phải chọn trạng thái khác nhận những cơ hội của trạng thái bị xoá qua

4 2

Phân loại cuộc gọi:

Tương tự như Trạng thái cơ hội , Phân loại cuộc gọi cho phép doanh nghiệp bạn dễ dàng dán nhãn/ đánh dấu các cuộc gọi sau khi thực hiện cuộc gọi

Để phân loại cuộc gọi , bạn cần mở Báo cáo khi kết thúc cuộc gọi (Cài đặt -> Cài đặt điện thoại)

 

5 3

 

Thông tin cuộc gọi sẽ được phân loại sau khi gọi :

6 2

Để thêm Phân loại cuộc gọi, nhập tên trạng thái gọi sau đó ấn vào Thêm để thêm Trạng thái Cơ hội

7 3

Trạng thái Cuộc gọi sẽ được hiển thị trong lịch sử gọi

8 3

Để xóa trạng thái chọn vào biểu tượng xoá của trạng thái đó , khi trạng thái bị xoá , sẽ bắt buộc phải chọn trạng thái khác nhận những cơ hội của trạng thái bị xoá qua.

9 2