fbpx
Callio

Lịch sử gọi

Thống kê lại toàn bộ lịch sử các cuộc gọi phát sinh qua hệ thống, dữ liệu ghi âm, voice to text(trong trường hợp gọi bằng máy tính)

Để xem lịch sử gọi, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử gọi

Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm cuộc gọi theo

  • Số điện thoại/ số nhánh của nhân viên
  • Hướng cuộc gọi (Gọi ra / Gọi vào / Gọi nội bộ)
  • Cuộc gọi nhỡ
  • Với quyền admin / owner có thể tìm kiếm theo nhóm và nhân viên
  • Với quyền supervisor sẽ mặc định chỉ hiển thị những cuộc gọi của nhân viên nhóm mình. Có thể lọc theo nhân viên
  • Thời gian thực hiện cuộc gọi

Người dùng có thể xuất dữ liệu nếu cần.