Lịch sử gọi

10/06/2021

Lịch sử gọi

Thống kê lại toàn bộ lịch sử các cuộc gọi phát sinh qua hệ thống, ghi âm, voice to text (trong trường hợp gọi bằng máy tính)

Để xem lịch sử gọi, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính/ Lịch sử gọi
4

Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm cuộc gọi theo

Số điện thoại/ số nhánh của nhân viên

Hướng cuộc gọi (Gọi ra / Gọi vào / Gọi nội bộ)

Cuộc gọi nhỡ

Với quyền admin / owner có thể tìm kiếm theo nhóm và nhân viên

Với quyền supervisor sẽ mặc định chỉ hiển thị những cuộc gọi của nhân viên nhóm mình. Có thể lọc theo nhân viên

Thời gian thực hiện cuộc gọi

Người dùng có thể xuất dữ liệu nếu cần.

Đăng ký trải nghiệm ngay!