Chi tiết khách hàng

27/05/2021

Mỗi Khách Hàng(KH) được tạo thành một cơ hội bán hàng sẽ có thể thực hiện các thao tác trong phần chi tiết KH:

 

+ Thực hiện cuộc gọi

+ Gửi tin nhắn SMS Brandname

+ Gửi email

+ Ghi chú thông tin

+ Tạo các cuộc gặp

Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, email các ghi chú và lần gặp mặt sẽ được lưu lại giúp cho NV, quản lý dễ dàng kiếm soát công việc.

+ Thay đổi thông tin NV phụ trách và NV hỗ trợ KH: Trưởng nhóm sẽ có quyền thay đổi NV phụ trách của nhóm mình quản lý. Quản trị viên và Chủ tài khoản có quyền thay đổi NV phụ trách giữa toàn bộ NV.

+ Chỉnh sửa, thêm các thông tin của KH: Tên liên hệ, email, sđt; hoặc thêm các thông tin liên hệ khác.

+ Thay đổi các trạng thái bán hàng: Các trạng thái cơ hội đã được thêm ở phần cài đặt “Tùy biến trạng thái”

+ Thêm thông tin về doanh thu dự kiến và cơ hội chốt đơn hàng: Giúp NV và quản lý DN dễ dàng theo dõi mục tiêu của mình.

+ Thêm các việc cần làm với thời gian dự kiến hoàn thành. Hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở về các việc cần làm tới hạn hoàn thành tới hộp thư đến và tới thông báo việc cần làm của NV.