Chiến dịch gọi

27/05/2021

Chiến dịch gọi

Chiến dịch gọi giúp tăng năng suất gọi 1 2điện của NV telesales lên tới 200% nhờ tính năng quay số tự động, thực hiện các cuộc gọi liên tục và hiển thị kịch bản trong khi gọi. Nhân viên báo cáo ngay trên màn hình gọi sau khi cuộc gọi kết thúc, giảm thiểu thời gian báo cáo và xử lý dữ liệu.

Danh sách chiến dịch gọi

Admin/owner nhìn thấy tất cả các chiến dịch gọi

Supervisor và agent chỉ nhìn thấy những chiến dịch mà mình là tổng đài viên hoặc là quản lý

Các chức năng Bật/tắt chiến dịch, Cài đặt, Danh sách khách hàng và Sao chép sẽ chỉ hiện với admin, owner và quản lý của chiến dịch

Nút Gọi ngay chỉ hiện nếu người dùng là tổng đài viên của chiến dịch

Nút Xoá chỉ hiện với admin/owner khi chiến dịch đã dừng

Nút Lịch sử gọi và Báo cáo hiện với tất cả

Cài đặt chiến dịch gọi

Kịch bản và Phân công

Chọn Thêm mới 1 chiến dịch:

2 2

Tên chiến dịch

Kịch bản: là thông tin trao đổi với khách hàng. Telesales có thể xem được kịch bản này ở màn hình gọi

3 2

Danh sách tổng đài viên: những người dùng có quyền gọi trong chiến dịch này

Nhân viên quản lý: Nếu người thêm chiến dịch là supervisor thì nhân viên quản lý mặc định là người đang thao tác. Admin/ owner có thể chỉ định supervisor hoặc agent làm nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý sẽ có quyền chỉnh sửa các cài đặt, bật tắt chiến dịch, tuy nhiên không có quyền xoá

Chọn số điện thoại dùng riêng cho chiến dịch: Nếu để mặc định, hệ thống sẽ tự động chọn số như đã cài đặt ở Định tuyến gọi. Nếu chọn một số điện thoại, cần đảm bảo cài đặt định tuyến gọi của số điện thoại đó không mâu thuẫn với tổng đài viên và danh sách số sẽ gọi trong chiến dịch

Thông tin Khách hàng

Là những thông tin về Khách hàng sẽ hiển thị trên màn hình gọi để tổng đài viên có hiểu biết nhất định về Khách hàng trước khi thực hiện cuộc gọi.

4 2

Cài đặt “Trường thông tin tương ứng” để nhằm mục đích

Nếu có cài đặt tự động tạo cơ hội bán hàng, và khách hàng này trước đó chưa có trong danh sách tổng, hệ thống sẽ tạo mới một khách hàng trong danh sách tổng và cập nhật các thông tin tương ứng

Nếu thêm danh sách khách hàng để gọi trong chiến dịch từ danh sách khách hàng tổng, các trường thông tin tương ứng sẽ được cập nhật sang

Thông tin báo cáo

Là những thông tin cần tổng đài viên thu thập sau mỗi cuộc gọi.

Khi cài đặt Thông tin báo cáo, có thể lựa chọn xem thông tin đó có bắt buộc nhập đối với trạng thái báo cáo nào hay không

5 1

Danh sách KH

Thêm từng khách hàng

 

6 1

 

Tải lên file excel

7 1

Thêm từ danh sách khách hàng

 

8 1

 

Có thể xoá/ sửa khách hàng nếu khách hàng đó chưa hoàn thành

9 1

Giải thích về tình trạng Hoàn thành và Chưa hoàn thành

Hoàn thành là khách đã đồng ý hoặc từ chối hoặc chưa liên lạc được nhưng đã gọi đủ số lần trong như trong cài đặt chiến dịch (ví dụ cài đặt là nếu gọi lại 2 lần nếu không liên lạc được, thì sau 3 lần không liên lạc được, khách sẽ được đánh dấu là Hoàn thành)

Chưa hoàn thành là khách chưa phát sinh cuộc gọi hoặc đã phát sinh nhưng chưa đủ số lần gọi tối đa đã cài đặt

Tiến hành chiến dịch

Sau khi thiết lập các thông tin của chiến dịch, các tổng đài viên được phân công sẽ thực hiện các cuộc gọi tới danh sách KH là đối tượng của chiến dịch. Sau mỗi cuộc gọi, các tổng đài viên sẽ ghi lại các thông tin kết quả cuộc gọi đó

10

Màn hình chiến dịch:

Bên trái là kịch bản gọi điện

Bên phải là thông tin khách hàng

Telesales bấm Gọi, hệ thống sẽ tự động quay số

Nếu kết nối thất bại, hệ thống sẽ tự động báo cáo kết quả của cuộc gọi đó và chuyển sang gọi số tiếp theo

Khi cuộc gọi kết nối thành công, màn hình sẽ hiện các thông tin mà telesales cần báo cáo

Telesales chọn kết quả cuộc gọi (Đồng ý/ Hẹn gọi lại/ Từ chối), nhập các thông tin cần thiết, và bấm nút Báo cáo sau khi cuộc gọi kết thúc

Kết quả của cuộc gọi được ghi nhận và hệ thống chuyển sang số điện thoại tiếp theo

11

Lịch sử gọi chiến dịch

12

Ở Lịch sử gọi chiến dịch, người dùng sẽ xem được chi tiết kết quả các cuộc gọi, số lần tác động lên mỗi khách hàng của chiến dịch.

Người dùng có thể tìm kiếm theo số điện thoại, theo nhân viên, theo kết quả, theo các trường thông tin khách hàng và báo cáo đã cài đặt, theo thời gian

Người dùng có thể tải về danh sách khách hàng (liên hệ) và danh sách cuộc gọi

Báo cáo

Ở Báo cáo chiến dịch gọi, người dùng có thể chọn xem Theo ngày/ Theo nhân viên và lọc khoảng thời gian muốn xem

Hệ thống báo cáo được cập nhật real time

 

13