fbpx
Callio

Chiến dịch gọi

Chiến dịch gọi giúp tăng năng suất gọi điện của Nhân viên(NV) telesales lên tới 200% nhờ tính năng quay số tự động, thực hiện các cuộc gọi liên tục và hiển thị kịch bản trong khi gọi. Nhân viên báo cáo ngay trên màn hình gọi sau khi cuộc gọi kết thúc, giảm thiểu thời gian báo cáo và xử lý dữ liệu. 

– Danh sách chiến dịch gọi:

+ Admin/owner nhìn thấy tất cả các chiến dịch gọi

+ Supervisor và Agent chỉ nhìn thấy những chiến dịch mà mình là tổng đài viên hoặc là quản lý

+ Các chức năng Bật/tắt chiến dịch, Cài đặt, Danh sách khách hàng và Sao chép sẽ chỉ hiện với admin, owner và quản lý của chiến dịch

+ Nút Gọi ngay chỉ hiện nếu người dùng là tổng đài viên của chiến dịch

+ Nút Xoá chỉ hiện với admin/owner khi chiến dịch đã dừng

+ Nút Lịch sử gọi và Báo cáo hiện với tất cả

– Kịch bản:

Để thiết lập chiến dịch gọi, cần phải cài đặt các nội dung sau:

+ Tên chiến dịch gọi

+ Kịch bản gọi điện: là nội dung của chiến dịch gọi. Telesales có thể xem được kịch bản này ở màn hình gọi.

-Phân công:

  • Danh sách tổng đài viên: những người dùng có quyền gọi trong chiến dịch này
  • Nhân viên quản lý: Nếu người thêm chiến dịch là supervisor thì nhân viên quản lý mặc định là người đang thao tác. Admin/ owner có thể chỉ định supervisor hoặc agent làm nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý sẽ có quyền chỉnh sửa các cài đặt, bật tắt chiến dịch, tuy nhiên không có quyền xoá
  • Chọn số điện thoại dùng riêng cho chiến dịch: Nếu để mặc định, hệ thống sẽ tự động chọn số như đã cài đặt ở Định tuyến gọi. Nếu chọn một số điện thoại, cần đảm bảo cài đặt định tuyến gọi của số điện thoại đó không mâu thuẫn với tổng đài viên và danh sách số sẽ gọi trong chiến dịch.
  • Có thể tự động tạo cơ hội bán hàng và phân công cho 1 NV được chỉ định khi cuộc gọi được cập nhật trạng thái Đồng ý

– Thông tin Khách hàng

Là những thông tin mà người tạo chiến dịch muốn hiển thị để tổng đài viên có hiểu biết nhất định về KH trước khi thực hiện cuộc gọi.

Cài đặt “Trường thông tin tương ứng” để nhằm mục đích

Nếu có cài đặt tự động tạo cơ hội bán hàng, và khách hàng này trước đó chưa có trong danh sách tổng, hệ thống sẽ tạo mới một khách hàng trong danh sách tổng và cập nhật các thông tin tương ứng

Nếu thêm danh sách khách hàng để gọi trong chiến dịch từ danh sách khách hàng tổng, các trường thông tin tương ứng sẽ được cập nhật sang

– Thông tin báo cáo

Là những thông tin cần tổng đài viên thu thập sau mỗi cuộc gọi. Khi cài đặt Thông tin báo cáo, có thể lựa chọn xem thông tin đó có bắt buộc nhập đối với trạng thái báo cáo nào hay không

– Danh sách Khách Hàng

Là đối tượng của chiến dịch gọi. Người tạo chiến dịch có thể lựa chọn đối tượng KH để thực hiện các cuộc gọi bằng các cách: tải bằng file template, thêm từng KH, thêm từ danh sách KH.

Có thể xoá/ sửa khách hàng nếu khách hàng đó chưa hoàn thành

  • Hoàn thành là khách đã đồng ý hoặc từ chối hoặc chưa liên lạc được nhưng đã gọi đủ số lần trong như trong cài đặt chiến dịch (ví dụ cài đặt là nếu gọi lại 2 lần nếu không liên lạc được, thì sau 3 lần không liên lạc được, khách sẽ được đánh dấu là Hoàn thành)
  • Chưa hoàn thành là khách chưa phát sinh cuộc gọi hoặc đã phát sinh nhưng chưa đủ số lần gọi tối đa đã cài đặt

+ Sau khi thiết lập các thông tin của chiến dịch, các tổng đài viên được phân công sẽ thực hiện các cuộc gọi tới danh sách KH là đối tượng của chiến dịch. Sau mỗi cuộc gọi, các tổng đài viên sẽ ghi lại các thông tin báo cáo.

– Màn hình chiến dịch:

+ Bên trái là kịch bản gọi điện

+ Bên phải là thông tin khách hàng

+ Telesales bấm Gọi, hệ thống sẽ tự động quay số

+ Nếu kết nối thất bại, hệ thống sẽ tự động báo cáo kết quả của cuộc gọi đó và chuyển sang gọi số tiếp theo

+ Khi cuộc gọi kết nối thành công, màn hình sẽ hiện các thông tin mà telesales cần báo cáo

+ Telesales chọn kết quả cuộc gọi (Đồng ý/ Hẹn gọi lại/ Từ chối), nhập các thông tin cần thiết, và bấm nút Báo cáo sau khi cuộc gọi kết thúc

+ Kết quả của cuộc gọi được ghi nhận và hệ thống chuyển sang số điện thoại tiếp theo

– Lịch sử gọi chiến dịch

+ Người dùng sẽ xem được chi tiết kết quả các cuộc gọi, số lần tác động lên mỗi khách hàng của chiến dịch. 

+ Người dùng có thể tìm kiếm theo số điện thoại, theo nhân viên, theo kết quả, theo các trường thông tin khách hàng và báo cáo đã cài đặt, theo thời gian

+ Người dùng có thể tải về danh sách khách hàng (liên hệ) và danh sách cuộc gọi

– Báo cáo chiến dịch gọi:

+ Người dùng có thể chọn xem Theo ngày/ Theo nhân viên và lọc khoảng thời gian muốn xem

+ Hệ thống báo cáo được cập nhật real-time