fbpx
Callio

Lịch sử Email

Để xem lịch sử Email, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử Email

Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm email theo:

  • Nguồn email (Gửi đến/gửi đi)
  • Với quyền admin / owner có thể tìm kiếm theo nhóm và nhân viên
  • Với quyền supervisor sẽ mặc định chỉ hiển thị những cuộc SMS của nhân viên nhóm mình. Có thể lọc theo nhân viên
  • Thời gian gửi Email

Người dùng có thể xuất dữ liệu nếu cần.