Tổng quan và bảng xếp hạng

10/06/2021

Tổng quan và bảng xếp hạng

Báo cáo tổng quan

Với Báo cáo tổng quan, người dùng có thể xem nhanh:

5 7

Tổng số cuộc gọi đã thực hiện trong ngày,

Tổng số khách hàng mới trong ngày,

Tổng số cơ hội bán hàng mới trong ngày

Tổng số tương tác với khách hàng trong ngày

Người dùng cũng có thể chọn khoảng thời gian khác để xem báo cáo này

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cũng đưa ra cái nhìn nhanh về những nhân viên hoạt động tích cực trong ngày với các chỉ tiêu Cuộc gọi, Thời gian đàm thoại và Cơ hội bán hàng mới

 

6 5