Chiến dịch SMS

27/05/2021

Chiến dịch SMS

Chiến dịch SMS giúp gửi tin nhắn đến hàng loạt người dùng nhanh chóng và thuận tiện

Lưu ý: 

Chức năng này chỉ khả dụng đối với quyền supervisor trở lên

Quyền supervisor có thể thêm mới và sửa chiến dịch, nhưng không thể bấm Gửi.

Danh sách chiến dịch SMS

Tại đây người dùng có thể xem được danh sách các chiến dịch

Tên chiến dịch

Brand name sử dụng

Loại chiến dịch (CSKH hay Quảng cáo)

Người tạo, người gửi

Tình trạng

Kết quả

Người dùng có thể tìm kiếm chiến dịch theo tên, theo trạng thái (Nháp / Đang gửi / Hoàn thành)

1 3

Thêm mới chiến dịch SMS

Trước khi thêm mới chiến dịch SMS, người dùng cần có ít nhất 1 Brand name đang hoạt động.

Thông tin chiến dịch

2 3

Điền Tên chiến dịch và Loại tin nhắn là Quảng cáo hay CSKH

Lưu ý: nếu gửi tin CSKH, người dùng cần gửi theo mẫu đã đăng ký.

Thông tin khách hàng

3 3

Mặc định có 2 trường Tên và mô tả

Người dùng có thể thêm các thông tin tuỳ biến khác nếu muốn

Cài đặt các thông tin khách hàng nếu người dùng có nhu cầu gửi tin CSKH và có các trường tùy biến trong tin nhắn là các thông tin của khách hàng

4 3

“Trường thông tin tương ứng” phục vụ chức năng “Thêm từ danh sách khách hàng” sẽ được trình bày trong phần tiếp theo

Danh sách khách hàng

Tại đây hiển thị danh sách khách hàng của chiến dịch, các thông tin và tình trạng gửi tin tới khách hàng đó

5 2

Tìm kiếm ở màn hình Danh sách khách hàng:

Tìm kiếm theo Từ khoá (Số điện thoại/ Tên/ Mô tả)

Tìm kiếm theo tình trạng (Chưa gửi/ Đang gửi/ Gửi thành công/ Gửi thất bại)

Tìm kiếm theo bộ lọc nâng cao

6 2

Thêm mới khách hàng vào chiến dịch SMS

Chỉ có thể thêm mới nếu chiến dịch vẫn đang ở trạng thái nháp và chưa được gửi

Thêm thủ công từng khách hàng
7 2

Tải lên danh sách khách hàng bằng file excel

8 2

Thêm từ danh sách khách hàng tổng

9 2

Trong 1 chiến dịch, không thể thêm 2 số điện thoại trùng nhau

Sửa/xóa khách hàng:

Không thể sửa số điện thoại

Chỉ có thể sửa/xóa khách hàng nếu chiến dịch vẫn đang ở trạng thái nháp và chưa được gửi

Nội dung chiến dịch

Chọn brand name sẽ sử dụng cho chiến dịch

Nếu là tin CSKH, cần chọn Mẫu SMS và cài đặt các thông tin thay đổi nếu có

10 1

Nếu là tin Quảng cáo, nhập nội dung tin muốn gửi. Xem lưu ý cho nội dung tin quảng cáo tại Đây

11 1
Gửi

Màn hình này hiển thị Tình trạng và báo cáo chiến dịch

Chỉ có admin / owner mới có quyền bấm Gửi

Chỉ có thể gửi nếu tổng chi phí chiến dịch không lớn hơn số dư của người dùng

12 1

Quy trình triển khai chiến dịch SMS

Chiến dịch chăm sóc khách hàng

Sau khi người dùng bấm gửi, chiến dịch chuyển sang trạng thái Đang xử lý

Tin nhắn sẽ được tự động lần lượt gửi ngay sau khi người dùng bấm Gửi

Sau khi tất cả các tin nhắn được gửi, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái của chiến dịch sang “Hoàn thành”.

Chiến dịch quảng cáo

Sau khi người dùng bấm gửi, chiến dịch chuyển sang trạng thái Đang xử lý

Vì chiến dịch quảng cáo bị kiểm duyệt nội dung nên trạng thái Đang xử lý sẽ tồn tại từ 2h đến 3 ngày sau khi bấm gửi. Nhân viên của Callio sẽ liên hệ với khách hàng nếu nội dung tin nhắn không được duyệt hay có bất cứ phát sinh nào khác.

Đăng ký trải nghiệm ngay!