Lịch sử giao dịch

14/06/2021

1.1.         Lịch sử giao dịch

Để xem Lịch sử giao dịch, vào menu Thanh toán / Lịch sử giao dịch

1 3

Mặc định hiển thị những giao dịch trong tháng hiện tại

Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mong muốn và xuất dữ liệu nếu cần

1.2.         Lịch sử nạp tiền

Để xem Lịch sử giao dịch, vào menu Thanh toán / Lịch sử nạp tiền

2 2

Mặc định hiển thị những lệnh nạp tiền trong tháng hiện tại

Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mong muốn và xuất dữ liệu nếu cần.

1.3.         Lịch sử cước gọi

Để xem Lịch sử giao dịch, vào menu Thanh toán / Lịch sử cước gọi

3 3

 

Mặc định hiển thị cước gọi trong tháng hiện tại

Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mong muốn, lọc theo số điện thoại và xuất dữ liệu nếu cần

1.4.         Danh sách đơn hàng

Để xem Danh sách đơn hàng gói dịch vụ, vào menu Thanh toán / Đơn hàng gói dịch vụ

4 3

Với những đơn hàng chưa xác nhận, người dùng có thể bấm nút X để huỷ hoặc nút tick để tiến hành xác nhận đơn hàng.