Tuỳ biến dữ liệu

29/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=0LxxzL14MWs

Trường tùy chỉnh trong Callio rất linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng cho phép bạn lưu trữ các thuộc tính về Khách hàng tiềm năng hoặc Danh bạ của bạn. Bạn có thể lưu trữ các thuộc tính phổ biến như ngành/ ngành dọc, quy mô công ty hoặc múi giờ; hủy đăng ký một liên hệ từ các liên lạc trong tương lai hoặc đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn để lấy dữ liệu có thể có liên quan trong cuộc gọi bán hàng.

Các trường hợp sử dụng chính xác phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng thực hiện, vì vậy hãy mô phỏng lại cách thiết lập chúng.

Tạo các trường tùy chỉnh cho tổ chức của bạn

Thiết lập Trường tùy chỉnh mới trong Callio bằng cách đi tới Menu trên cùng chọn: Cài đặt > Tùy biến thông tin > Tuỳ biến dữ liệu.

Bạn có thể tạo, đổi tên, xóa và thay đổi các loại Trường dữ liệu tùy chỉnh từ trang đó.

Danh sách các loại dữ liệu được tuỳ biến:

  • Khách hàng
  • Cơ hội
  • Liên hệ
  • Ticket
customfield 1 edit
 VD về tuỳ biến khách hàng

 

Có nhiều loại Trường tùy chỉnh khác nhau mà bạn có thể tạo. Bao gồm:

  • Lựa chọn (đơn): thả xuống các lựa chọn được xác định trước trong đó bạn chỉ có thể chọn một lựa chọn duy nhất trên một lần.
  • Lựa chọn (nhiều): thả xuống các lựa chọn được xác định trước trong đó bạn có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn trên một Khách hàng tiềm năng.
  • Tự nhập: Cho phép tự nhập giá trị cho trường dữ liệu loại này.

Chỉnh sửa trường tùy biến

Thay đổi tên và loại của Trường tùy chỉnh hiện tại sau khi nó được tạo bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa trực tiếp trên dòng Trường tùy chỉnh.

customfield 2

Xóa các trường tùy biến

Vẫn ở trang tuỳ biến dữ liệu. Nếu bạn muốn xoá 1 trường dữ liệu tuỳ biến, chọn nút “Xóa” từ các tùy chọn ở bên phải Trường tùy chỉnh.

customfield 3

Trường tùy chỉnh được thêm vào từng mục tương ứng ngay sau khi được tạo bao gồm: Khách hàng, cơ hội, liên hệ, ticket. Nếu muốn ẩn trường tuỳ chỉnh nào thì vui lòng nhấn vào nút ẩn hiện ở ngay đầu dòng của trường tuỳ chỉnh.

Đăng ký trải nghiệm ngay!