fbpx
Callio

Báo cao KPI

Sau khi các KPI đã được thiết lập, người dùng có thể ngay lập tức xem luôn Báo cáo KPI theo các nội dung hiển thị bao gồm mục tiêu ngày, số lượng đã hoàn thành theo ngày, và tỷ lệ hoàn thành.

– Người dùng có thể xem Báo cáo KPI theo mục tiêu, theo nhân viên hay theo nhóm.

– Nếu xem theo mục tiêu hay theo nhân viên, người dùng có thể lọc riêng 1 nhân viên muốn xem.

Báo cáo KPI hiển thị toàn bộ thông tin liên quan tới các chỉ tiêu KPI đã thiết lập cho từng NV/nhóm NV. Các nội dung hiển thị bao gồm mục tiêu ngày, số lượng đã hoàn thành theo ngày, và tỷ lệ hoàn thành.