Báo cáo KPI

28/05/2021

Báo Cáo KPI

Sau khi các KPI đã được thiết lập, người dùng có thể ngay lập tức xem luôn Báo cáo KPI

Người dùng có thể xem Báo cáo KPI theo mục tiêu, theo nhân viên hay theo nhóm.

Nếu xem theo mục tiêu hay theo nhân viên, người dùng có thể lọc riêng 1 nhân viên muốn xem.

Mặc định Báo cáo hiện Mục tiêu ngày hiện tại. Người dùng có thể dễ dàng chuyển xem Mục tiêu tuần, Mục tiêu tháng cũng như chọn khoảng thời gian mong muốn

1 1