Chiến dịch Email

27/05/2021

Để thực hiện chiến dịch Email cần cài đặt các nội dung sau:

+ Thông tin chiến dịch:

Bao gồm tên chiến dịch và email người gửi.

ae6f1c7b4040851edc51

+ Danh sách KH

Là đối tượng của chiến dịch Email. Người tạo chiến dịch có thể lựa chọn đối tượng KH để thực hiện việc gửi Email bằng các cách: tải bằng file template, thêm từng KH, thêm từ danh sách KH.

+ Nội dung email gửi trong chiến dịch

4833e5a1a49a61c4388b

+ Bấm nút “Bắt đầu”

Hệ thống sẽ tự động gửi email cho Danh sách khách hàng đã thêm ở trên

5c677060335bf605af4a