Lịch sử SMS

10/06/2021

Để xem lịch sử SMS, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử SMS

Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm cuộc gọi theo

  1. Số điện thoại/ số nhánh của nhân viên
  2. Trạng thái tin nhắn (Gửi thành công / Đang gửi / Gửi thất bại)
  3. Brand name
  4. Với quyền admin / owner có thể tìm kiếm theo nhóm và nhân viên
  5. Với quyền supervisor sẽ mặc định chỉ hiển thị những cuộc SMS của nhân viên nhóm mình. Có thể lọc theo nhân viên
  6. Thời gian gửi SMS

Người dùng có thể xuất dữ liệu nếu cần