fbpx
Callio

Lịch sử SMS

Để xem lịch sử SMS, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử SMS

Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm SMS theo

  • Loại tin nhắn( Quảng cáo/CSKH)
  • Trạng thái tin nhắn (Gửi thành công / Đã gửi / Gửi thất bại)
  • Với quyền admin / owner có thể tìm kiếm theo nhóm và nhân viên
  • Với quyền supervisor sẽ mặc định chỉ hiển thị những cuộc SMS của nhân viên nhóm mình. Có thể lọc theo nhân viên
  • Thời gian gửi SMS

Người dùng có thể xuất dữ liệu nếu cần.