Danh bạ khách hàng

27/05/2021

Danh bạ khách hàng:
Danh bạ khách hàng sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách 2 chiều như ở dưới :

1

Để tùy biến thông tin của danh bạ khách hàng chọn Cài đặt -> Thông tin tùy biến

 

2

 

Để thêm tuỳ biến chọn biểu tượng dấu cộng

 

 

3

4

Giải thích các tùy biến của danh sách :

Tên trường dữ liệu : tiêu đề của cột dữ liệu

Mã : tên cột dữ liệu đó trong cơ sở dữ liệu (dạng text không dấu, không dấu cách)

Vị trí : vị trí của cột trong cột dữ liệu , bắt đầu từ 1

Kiểu nhập liệu : kiểu dữ liệu được phép nhập vào cột dữ liệu

Được hoạt động : Cho phép hiển thị cột dữ liệu
Bắt buộc : Bắt buộc cột dữ liệu phải được điền
Hiển thị ở danh sách : Cột dữ liệu sẽ được hiển thị trong trang Danh bạ khách hàng

5

Để xoá tuỳ biến chọn vào biểu tượng xoá của tuỳ biến  đó, khi tuỳ biến bị xoá, dữ liệu sẽ không thể được khôi phục.

6

Tuỳ biến Ticket:

Thông tin ticket sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách như ở dưới:

7

Để tuỳ biến thông tin Ticket , kéo xuống dưới cuối trang :

Có thể kéo thả để thay đổi thứ tự tuỳ biến :

8

Để thêm thông tin tuỳ biến , chọn dấu cộng :

Tương tự, giải thích các tuỳ biến của ticket :

Tên trường dữ liệu : tiêu đề của cột dữ liệu

Mã : tên cột dữ liệu đó trong cơ sở dữ liệu (dạng text không dấu, không dấu cách)

Vị trí : vị trí của cột trong cột dữ liệu , bắt đầu từ 1

Kiểu nhập liệu : kiểu dữ liệu được phép nhập vào cột dữ liệu

Được hoạt động : Cho phép hiển thị cột dữ liệu
Bắt buộc : Bắt buộc cột dữ liệu phải được điền
Hiển thị ở danh sách : Cột dữ liệu sẽ được hiển thị trong trang Ticket

9

Để xoá tuỳ biến chọn vào biểu tượng xoá của tuỳ biến đó, khi tuỳ biến bị xoá, dữ liệu sẽ không thể được khôi phục.