Tuỳ biến trạng thái

29/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=_YdqeqRIBfw

Trường tùy chỉnh  trạng thái trong Callio rất linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng cho phép bạn lưu trữ các bước cập nhật về Khách hàng tiềm năng hoặc Danh bạ của bạn. 

Các trường trạng thái sử dụng chính xác phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng mô phỏng lại đường đi của loại dữ liệu mình đang quan tâm.

Tạo ra các trạng thái tuỳ biến

Thiết lập trạng thái tuỳ biến mới trong Callio bằng cách đi tới Menu trên cùng chọn: Cài đặt > Tùy biến thông tin > Tuỳ biến trạng thái.

Bạn có thể tạo, đổi tên, xóa các trạng thái tùy biến từ trang đó.

Danh sách các loại trạng thái được tuỳ biến:

  • Khách hàng
  • Cơ hội
customstatus 1

VD về trạng thái khách hàng

Chỉnh sửa trạng thái tuỳ biến

Thay đổi tên của Trạng thái tùy biến hiện tại sau khi nó được tạo bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa trực tiếp trên dòng Trạng thái tùy biến.

customstatus 2

Xoá các trạng thái tuỳ biến

Vẫn ở trang tuỳ biến trạng thái. Nếu bạn muốn xoá 1 trạng thái tuỳ biến, chọn nút “Xóa” từ các tùy chọn ở bên phải dòng Trạng thái tùy biến.

customstatus 3

Trạng thái tùy biến được thêm vào từng mục tương ứng ngay sau khi được tạo bao gồm: Khách hàng, cơ hội. Nếu muốn ẩn trạng thái tuỳ biến nào thì vui lòng nhấn vào nút ẩn hiện ở ngay đầu dòng của trạng thái tuỳ biến đó.