Inbox

02/08/2022

Hướng dẫn báo lỗi

Inbox là hộp thư thông báo của hệ thống tới tài khoản người dùng cho các trường hợp sau:

– Cuộc gọi nhỡ

– Khách hàng được phân công

– Việc cần làm khi đến hạn

– Các thông báo/ nhắc nhở khác của hệ thống (sắp hết hạn, tài khoản sắp chạm hạn mức, v.v…)

13

Mặc định người dùng sẽ nhìn thấy những thông báo của mình và ở trạng thái chưa đọc khi mới vào

Những thông báo chưa đọc sẽ được in đậm

Tài khoản quyền admin / owner có thể xem thông báo của tất cả các người dùng khác

Quyền supervisor có thể xem thông báo của các thành viên nhóm mình

Quyền agent chỉ xem được thông báo của mình