Lịch sử Email

14/06/2021

Để thực hiện chiến dịch Email cần cài đặt các nội dung sau: 

+ Thông tin chiến dịch: bao gồm tên chiến dịch và email người gửi. 

+ Danh sách KH 

Là đối tượng của chiến dịch Email. Người tạo chiến dịch có thể lựa chọn đối tượng KH để thực hiện việc gửi Email bằng các cách: tải bằng file template, thêm từng KH, thêm từ danh sách KH. 

+ Nội dung email gửi trong chiến dịch 

+ Bấm nốt “Gửi” hệ thống sẽ tự động gửi email cho Danh sách khách hàng đã thêm ở trên